jamigotka

52 teksty – auto­rem jest ja­migot­ka.

I kiedy nag­le is­tnienie ważne dla ciebie gaśnie ... po­zos­ta­jesz z pus­tką i poczu­ciem, że zbyt wielu słów nie wy­powie­działaś... zbyt wiele chwil nie wy­korzys­tałaś.... A prze­cież mogłaś ... I tyl­ko myśle­nie, że kiedyś, że następnym ra­zem .... Odeb­rało ci okazję ...
[*] Nie zdążyłam ci po­wie­dzieć tak wielu rzeczy .. Wy­bacz .. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 listopada 2013, 23:00

Dziś podzięko­wać mogę za ko­lory który­mi na no­wo od­dycha mo­ja dusza... za uśmiech, który mogłam od­kryć... Za war­tość swo­jego ,, ja", którą dzięki to­bie na no­wo odkryłam...
Już nie bo­li tak bar­dzo two­ja nieobec­ność... Wspom­nieniami wy­pełniam pustkę.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 sierpnia 2013, 22:14

Nieposkłada­ne myśli.. niewy­powie­dziane słowa ... niemy krzyk ... pus­tka ... To Twój os­tatni po­daru­nek dla mnie... Zat­ra­cona we wspom­nieniach... wy­pat­ruję sa­ma nie wiem cze­go ... Prze­cież ciebie już nie ma ... a ty na­wet nie wiesz, że nie ma także mnie.. Dlacze­go? Bo tak nap­rawdę is­tniałam tyl­ko wte­dy gdy byłeś obok.... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 maja 2013, 21:28

Mo­je uczu­cia nie skrzą się już może moc­nym og­niem. Jed­ne­go jed­nak jes­tem pew­na: płomy­kowi, który się mieni nie poz­wolę nig­dy zgasnąć. Już zaw­sze og­rze­wał mnie będzie swoim ciepłem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 maja 2013, 17:53

Jak mała piłeczka w chaosie życia unoszę się i spa­dam... Po­lubiłam już chwi­le unosze­nia, nig­dy jed­nak nie przyz­wyczaję się do spa­dania... Zderze­nie z ziemią zbyt moc­no pie­cze .. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 maja 2013, 23:48

Po­zor­nie ma­my wszys­tko nie mając właści­wie nic.... Smutne... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 kwietnia 2013, 19:58

Trze­potem rzęs przysłonięte pragnienie...
Zakłopo­tanie .. rezygnacja...
bo przecież...
na wy­ciągnięcie dłoni Cie brak ... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 lutego 2013, 18:53

Gdy by­liśmy dziećmi uczo­no nas mówić tak .. jed­no z naj­pros­tszych słów... Później poz­na­waliśmy słowo ,, nie": nie można , nie po­win­no się, nie trze­ba... La­ta mi­jały .. Dziś z prze­rażeniem stwier­dzam , z ja­kim tru­dem przychodzi mi mówienie ,, nie" Ni­by ko­lej­ne , pros­te, trzy li­ter­ki .. a jednak..
Mo­ja aser­tywność da­leka jest doskonałości...
Cza­sem po pros­tu szkoda... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 lutego 2013, 19:51

I uciec chciałabym .. i zos­tać... Nie po­dej­mując de­cyz­ji przew­ra­cam tyl­ko ocza­mi ..
Zag­ry­zając wargę... w chaosie myśli tkwię...
Pus­tka... cisza ... krzyk ... otępienie ...
Co do dias­ka tak nap­rawdę mnie pochłania????????? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 lutego 2013, 18:25

- Jak się czujesz?

-Jest ok - od­po­wie­działa, choć wie­działa, że niewiele to ze sta­nem fak­tycznym ma wspólnego..

-Radzisz sobie?..jakoś...?

-Ja­koś...- wyk­rze­sała z siebie krztynę pew­ności..- Nie jest źle - do­dała to­nem bar­dziej przekonującym..

-Jes­teś szczęśliwa?

-.. zamilkła........ 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 stycznia 2013, 19:54
jamigotka

Na huśtawce marzeń sercem sięgałam nieba .Wyciągałam dłonie , odkrywałam duszę, prosiłam : Trzymaj nie puszczaj mnie a potem spadłam..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jamigotka

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność